Notariusz

Usługi notarialne i notariusz dla obywateli i firm, poświadczanie czynności notarialnych, tłumaczenie notarialne aktów prawnych i dokumentów firmowych, poświadczanie podpisów na dokumentach.


Usługi notarialne, transakcje, notariusz dla spółek obywateli


Organy notarialne to system organów i urzędników zobowiązanych do poświadczania praw i faktów prawnych, dokonywania czynności notarialnych przewidzianych prawem w celu nadania im mocy prawnej.

 

Notariusz dla obywateli i firm

 

Notariusz jest wykwalifikowanym prawnikiem upoważnionym przez państwo, któremu państwo nadaje szczególne uprawnienia do poświadczania woli stron umów, sporządzania praw spadkowych obywateli, umów, zeznawania odpisów dokumentów, aktów prawnych. Notariusz prowadzi samodzielne czynności notarialne lub czynności w państwowej kancelarii notarialnej, archiwum notarialnym, poświadcza fakty, dokonuje czynności zmierzających do potwierdzenia autentyczności. Notariusz gwarantuje zgodność wykonanego dokumentu z obowiązującymi przepisami.

 

Usługi notarialne:

 

  • Certyfikacja umów i transakcji: kupna i sprzedaży nieruchomości, darowizny nieruchomości i gruntu, najem nieruchomości, hipoteka, pożyczka pieniężna, zastaw, dzierżawa i darowizna samochodu, umowa małżeńska między małżonkami a osobami rejestrującymi małżeństwo, składowe dokumenty spółek, umowy o utrzymanie życia, umowa spadkowa, umowa o podział nieruchomości, umowa o zarządzanie majątkiem, poświadczenie umowy nabycia nieruchomości przez cudzoziemca przy zakupie nieruchomości mieszkalnej i komercyjnej;
  • Poświadczanie pełnomocnictw (usługa nie świadczona): zarządzanie i zbycie samochodu, zbycie i zarządzanie nieruchomościami i nieruchomościami, reprezentacja interesów przed sądami i organami władzy publicznej;
  • Poświadczenie autentyczności podpisu na dokumentach: karta bankowa, statut firmy, oświadczenie o odstąpieniu od założycieli firmy, oświadczenie o wyrażeniu zgody małżonka na zakup lub sprzedaż nieruchomości, zbycie nieruchomości, zezwolenie na wyjazd za granicę, wniosek o otrzymanie dokumentu podróży dziecka;
  • Rejestracja spadku u notariusza z woli i z mocy prawa: poświadczenie testamentu, ochrona własności dziedzicznej; wydanie poświadczenia dziedziczenia lub posiadania udziału w majątku wspólnym małżonków na wypadek śmierci jednego z małżonków;
  • Inne czynności notarialne: zaświadczenie o nabyciu nieruchomości na licytacjach publicznych (licytacjach), wydawanie duplikatów dokumentów notarialnych, zajęcie mienia i zniesienie zakazu sprzedaży nieruchomości i samochodów, poświadczenie poprawności odpisów (kserokopie) dokumentów i zaświadczeń, poświadczenie podpisu tłumacza na tłumaczeniu dokumentów, poświadczenie faktu prawnego (żyje osoba, fakt przebywania obywatela w określonym miejscu, wystawienie zaświadczenia o stanie cywilnym — poświadczenie podpisu na wniosku, że dana osoba nie jest aktualnie w związku małżeńskim, poświadczenie czasu okazania dokumentów, przekazanie oświadczeń obywateli i firm), oświadczenie pod przysięgą, wpis wykonawczy notariusza, protest weksli, przyjęcie dokumentów do przechowywania.

 

Notariusz ma prawo do prowadzenia działalności po uzyskaniu licencji. Usługi świadczone są przez notariuszy prywatnych (notariuszy cywilnych) i notariuszy publicznych, a za granicą przez państwowe instytucje konsularne i dyplomatyczne.

 

Dodatkowe usługi w procesie świadczenia usług notarialnych: uzyskanie duplikatów zaświadczeń i innych dokumentów, legalizacja dokumentów, tłumaczenie dokumentów na język obcy i tłumaczenie zaświadczeń z języka obcego, reprezentacja przez adwokata w sądzie, rejestracja firmy.