Usługi adwokackie w Polsce. Adwokat w Polsce, prawnik

Usługi adwokackie w Polsce

Adwokaty i prawnicy Kancelarii prawnej w Polsce świadczą usługi prawne w Polsce dla obywateli (prywatne usługi prawne): doradztwo prawne w Polsce, sporządzanie dokumentów prawnych, spraw sądowych (reprezentacja i obrona przed sądami), umów gospodarczych, umów małżeńskich, obronę interesów sądu w różnych kategoriach w Polsce (Warszawa i Kraków) i za granicą. Polscy prawnicy świadczą usługi prawne w Polsce w języku rosyjskim, ukraińskim, polskim i angielskim. Współpracujący z nami adwokaci i radcowie prawni prowadzą w Polsce spory sądowe. Potrzebujesz adwokata w Polsce?

Reprezentacja i obrona przed sądami w Polsce:

 • Prawо Сywilne (w tym prawa rodzinnego, spadkowego i handlowego),
 • Prawо Ubezpieczeniowe oraz dochodzenia odszkodowania za szkody majątkowe i zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu od ubezpieczycieli, likwidacji szkody z Auto Casco i OC sprawcy, zwrotu kosztu najmu pojazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego pojazdu
 • Prawo Spadkowe (w szczególności stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i testamentu, dział spadku, o zapłatę z tytułu zachowku)
 • Prawo Rodzinne (w szczególności sprawy o rozwód, o alimenty, kontakty z dzieckiem, spory w zakresie ograniczenia albo pozbawienia władzy rodzicielskiej)
 • Prawo Spółek (uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwał, spory między wspólnikami, odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki)
 • Prawo Upadłościowe i naprawcze (zgłaszanie wierzytelności i sprzeciwy co do nieuznania wierzytelności na liście)
 • Prawo Pracy i ubezpieczeń społecznych (odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy, o zapłatę wynagrodzenia i odszkodowania)
 • Prawo Budowlane i Nieruchomości, w tym reprezentacja przed urzędami, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, postępowania wieczystoksięgowe, spory związane z roszczeniami stron procesu inwestycyjno-budowlanego, spory z zakresu podwykonawca - wykonawca – inwestor w ramach umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło
 • Spory ze stosunków najmu i dzierżawy
 • Spory przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i przed sądami powszechnymi z wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości
 • Spory gospodarcze przed sądami arbitrażowymi, także reprezentując klientów w językach obcych (głównie angielskim i rosyjskim)
 • Spory administracyjne przed organami administracji, a także spory sądowo-administracyjne przez sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Zajmują się windykacją należności, która obejmuje w szczególności: negocjacje ugodowe, postępowania pojednawcze, oraz postępowania w ramach zawezwania do próby ugodowej, postępowania sądowe, postępowania zabezpieczające i postępowania egzekucyjne przed komornikami
 • Własność Intelektualna w Polsce, rejestracja i ochrona
 • Mediacja i rozwiązywanie konfliktów
 • Prawo Imigracyjne w Polsce, imigracja przez biznes i inne kategorie spraw.

adwokat w Warszawie

Świadczone przez współpracujących z nami adwokatów i radców prawnych doradztwo na rzecz osób fizycznych, obejmuje w szczególności:
 • sporządzanie i opiniowanie umów (np. sprzedaży, darowizny, najmu)
 • pomoc w rozwiązywaniu i wypowiadaniu umów
 • sporządzanie pism procesowych – m.in. pozwów, sprzeciwów od nakazów zapłaty, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, wniosków o wznowienie postępowania
 • prowadzenie sprawy jako pełnomocnik z urzędu i świadczenie pomocy w sporządzaniu wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych
 • reprezentacja Klientów w sporach z organami administracji
 • reprezentacja konsumentów w sporach z przedsiębiorcami
 • reprezentacja pracowników w sporach z pracodawcami
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym jako oskarżyciel posiłkowy
 • występujemy jako obrońca oskarżonego w postępowaniu karnym
 • reprezentacja Klientów przed komornikami, sporządzanie powództw przeciwegzekucyjnych, zażaleń na postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, skarg na czynności komornika
 • pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckich
 • sporządzanie umów majątkowych małżeńskich, pomoc w umownym podziale majątku wspólnego i dziale spadku (także w ramach mediacji), dochodzenie praw do zachowku, alimentów, kontaktów z dziećmi
 • reprezentacja naszych Klientów w postępowaniach sądowych, mających na celu uzyskanie zgody sądu na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu przy czynnościach dotyczących majątku małoletnich, a także w sprawach z wniosków o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.
Potrzebujesz pomocy adwokata w Polsce, porady prawnej polskiego prawnika lub innej pomocy prawnej? - Zadzwoń do nas!

Konsultacja prawnika Online:

Temat*
Неверный Ввод

Imię*
Неверный Ввод

Email*
Неверный Ввод

Miasto*
Неверный Ввод

Wiadomość*
Неверный Ввод

* - поле обязательно для заполнения

Agencja nieruchomości komercyjnych

 

 

Prawnik w Charkowie

 

 

Początek strony