Prawnik ubezpieczeniowy w Polsce

Spory ubezpieczeniowe i prawnik ubezpieczeniowy w Polsce dla firm i obywateli.


Prawo ubezpieczeniowe w Polsce, prawnik ubezpieczeniowy w Polsce, spory ubezpieczeniowe

+48 515 545 99

Prawnik Ubezpieczenia w Polsce zapewnia pomoc prawną zgodnie z polskim prawem ubezpieczeniowym, wsparcie prawne i ochronę klientów w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, w sporach z zakładami ubezpieczeń w postępowaniu przedprocesowym i sądowym. Pomoc prawna i usługi w ramach polskiego prawa ubezpieczeniowego świadczone są w różnych miastach Polski w języku rosyjskim, ukraińskim, polskim i angielskim.

 

Prawnik zajmujący się sporami ubezpieczeniowymi - Prawnik ubezpieczeniowy w Polsce:

Warszawa
Kraków
Lublin
Wrocław

 

Polscy prawnicy ubezpieczeniowi świadczą usługi prawne w zakresie ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenia ładunku, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia medycznego: porady prawne od prawnika ubezpieczeniowego, przygotowywanie roszczeń i innych dokumentów prawnych, udział w negocjacjach z firmą ubezpieczeniową, reprezentacja w sądzie ubezpieczeń, odzyskanie ubezpieczenia płatności i więcej.

 

Ubezpieczenia w Polsce są bardzo dobrze rozwinięte. Bardzo powszechne są ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia samochodowe i ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie medyczne to ubezpieczenie na wypadek choroby, wypadku, obrażeń, zatrucia, zagrożenia życia itp. Aby uzyskać takie ubezpieczenie, należy opłacać składki co miesiąc.

 

W Polsce istnieją dwa rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) - ubezpieczenie obowiązkowe i ubezpieczenie dobrowolne. Dwie grupy ubezpieczonych w NFZ mogą korzystać z publicznych usług zdrowotnych na tych samych zasadach. Cudzoziemcy i inni obywatele należący do następujących grup mogą korzystać z państwowych usług medycznych: wszyscy, którzy oficjalnie pracują w Polsce; członkowie rodziny ubezpieczonego (członkowie rodziny pracowników, uchodźcy i cudzoziemcy, którzy potrzebują dodatkowej ochrony i którzy są objęci programem integracji w porozumieniu z centrum pomocy rodzinie), bezrobotni zarejestrowani w Centrum Zatrudnienia. Członkowie rodziny zarejestrowanego bezrobotnego mogą korzystać z ubezpieczenia (jeśli nie są ubezpieczeni), duchowieństwa - sami płacą składki na ubezpieczenie medyczne lub robi to diecezjalny lub monastyczny organ, dzieci w wieku szkolnym (pod opieką zagwarantowaną przez szkołę, nawet jeśli ich rodzice nie mogą pozostać w Polsce ), obywatele pozbawieni wolności (w więzieniu lub aresztowani); obywatele mający siedzibę w Polsce i ubezpieczeni w krajach Unii Europejskiej lub strefy Schengen.

 

W Polsce wszystkie osoby legalnie zatrudnione są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Pracownik i jego rodzina (małżonek lub dzieci, które nie są ubezpieczone osobiście, ponieważ nie pracują) mogą bezpłatnie korzystać z usług medycznych w państwowych i niepaństwowych placówkach medycznych (jeśli takie osoby są wskazane w ubezpieczeniu). Usługi medyczne są bezpłatne w pozarządowych instytucjach medycznych tylko wtedy, gdy ośrodek lub lekarz podpisali umowę z NFZ. Pracodawca musi zapewnić nowozatrudnionemu pracownikowi ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca zgłasza nowego pracownika do ZUS. Pracodawca wypełnia specjalne wnioski i co miesiąc płaci składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodów pracownika. Członkami rodziny ubezpieczonego, którzy mogą korzystać z usług medycznych na takich samych zasadach jak dziecko, mogą być: dziecko (własne dziecko, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk, dziecko będące pod opieką prawną lub pod opieką rodziców zastępczych) - do wieku 18 lat lub z ustawicznym kształceniem do 26 lat; jeśli dziecko ma opinię na temat niepełnosprawności - bez ograniczeń wiekowych; małżonek, rodzice, dziadkowie, babcie - jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z ubezpieczonym. Każdy ubezpieczony musi ubezpieczyć członków swojej rodziny, jeśli nie mają ubezpieczenia zdrowotnego. Takie ubezpieczenie przechodzi przez transfer danych od członków rodziny do pracodawcy. Cudzoziemcy przebywający legalnie w Polsce mogą korzystać z państwowej opieki medycznej, jeżeli są ubezpieczeni dobrowolnie. Warunkiem dobrowolnego ubezpieczenia medycznego w NFZ jest fakt legalnego pobytu w Polsce. Wielkość składki ubezpieczeniowej jest obliczana jako procent podstawy jej obliczenia (dochodu). Każdy ubezpieczony, niezależnie od wysokości składek, ma prawo do takiej samej opieki medycznej. Aby uzyskać usługi medyczne, musisz przedstawić dokument ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie samochodu w Polsce różni się od zasad ubezpieczenia samochodu w innych krajach, a za nieprzestrzeganie tych zasad może zostać nałożona grzywna w wysokości do 1000 euro oraz pozew od firmy ubezpieczeniowej na dużą kwotę. Właściciele (właściciele) pojazdów w Polsce są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia od pierwszego dnia rejestracji samochodu w kraju i ciągłego przedłużania go. Obecność naprawianego samochodu, garażu lub osoby w podróży służbowej za granicę, nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia się.