Międzynarodowy arbitraż handlowy

Międzynarodowy arbitraż handlowy

Międzynarodowy arbitraż handlowy jest niepaństwowym sądem arbitrażu handlowego, który jest specjalnie zaprojektowany do rozstrzygania sporów handlowych między uczestnikami międzynarodowych transakcji handlowych, w których stronami są zagraniczne firmy i organizacje. Arbitraż międzynarodowy jest skutecznym sposobem rozwiązywania sporów prawnych między podmiotami zagranicznej działalności gospodarczej.

Usługi reprezentacji w międzynarodowym arbitrażu:

 • doradca prawny;
 • reprezentacja w Międzynarodowym Handlowym Sądzie Arbitrażowym;
 • rozpatrywanie sprawy w sądzie arbitrażowym w sporach handlowych;
 • przygotowanie i analiza klauzul arbitrażowych;
 • analiza prawna i wybór prawa, który jest stosowany przy rozpatrywaniu sporu arbitrażowego;
 • określenie sądu polubownego, w którym spór handlowy ma być rozpatrywany;
 • ochrona interesów stron;
 • apelacja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych;
 • mediacja i rozstrzyganie sporów między stronami;
 • przygotowanie, wykonanie i zatwierdzenie umowy ugody i więcej.

Prawne wsparcie biznesu

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ds. Handlowych może rozpatrywać sprawę tylko wtedy, gdy istnieje między stronami umowa arbitrażowa w sprawie przekazania sporów do arbitrażu. Istnieją dwa rodzaje umów arbitrażowych: klauzula arbitrażowa i odrębna umowa arbitrażowa.

Spory arbitrażowe, które są przedmiotem międzynarodowego arbitrażu handlowego:

 • spory dotyczące umów;
 • transport towarów i pasażerów;
 • reprezentacja handlowa i mediacja;
 • wynajem (dzierżawa) nieruchomości i ruchomości;
 • wymiana naukowa i techniczna;
 • budowa;
 • działalność licencyjna;
 • operacje inwestycyjne, kredytowe i rozrachunkowe, ubezpieczenia;
 • wspólny biznes i więcej.

Windykacja długów

Postępowanie arbitrażowe jest prowadzone zgodnie z przepisami prawa, które strony ustaliły. Decyzje Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego są ostateczne i są wykonywane przez strony dobrowolnie (Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, 1958). Zalety rozstrzygania sporów handlowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym: efektywność w rozwiązywaniu sporów handlowych; ostateczność i zaangażowanie stron; uznanie i wykonalność w ponad 140 krajach; wysokie kwalifikacje arbitrów; prawo stron do niezależnego wyboru arbitrów i język postępowania w sporze handlowym; niezależność i poufność; nieruchomości i transakcje.

Nieruchomości i transakcje

Międzynarodowe umowy arbitrażowe: Europejska Konwencja o międzynarodowym arbitrażu handlowym z 1961 r., Nowojorska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych decyzji arbitrażowych z 1958 r. Popularne ośrodki międzynarodowego arbitrażu handlowegoArbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, London Court of International Arbitration (LCIA), ICC International Court of Arbitration, American Arbitration Association, Vienna International Arbitral Centre.

Konsultacja prawnika Online:

Temat*
Неверный Ввод

Imię*
Неверный Ввод

Email*
Неверный Ввод

Miasto*
Неверный Ввод

Wiadomość*
Неверный Ввод

* - поле обязательно для заполнения

Początek strony